اینم یه برنامه در خواستی البته من نمی دونم برای چه کاری هستش ولی فکر کنم تو کارهای تلفن هم یه کارهای یتواند انجام بدهید بیشتر برای صدا هستش برای ظبط صدا  دقیق نمی دونم چون قول داده بودم گذاشتم

Download

1.57 Mb